Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini in sicer:

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli;
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb;
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
 • dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja in pri tem sodelujejo;
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev;
 • predlagajo programe javnih del;
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti;
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu občinskemu organu;
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor, pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja;
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
 • dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je krajevni skupnosti dana na uporabo za opravljanje njihovih nalog;
 • skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno;
 • skrbijo za pluženje in odvoz snega, če v občini ni drugače urejeno;
 • skrbijo za ceste v občinski pristojnosti, razen za lokalne ceste;
 • v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov;
 • upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo;
 • izdelujejo načrte zaščite in reševanja;
 • pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju;
 • imenujejo vaške skupnosti;
 • pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju, organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oz.nudijo pomoč pri organizaciji takšnih prireditev, kadar je organizator občina.