Poročilo o ogledu na terenu

V sodelovanju med Krajevno skupnostjo Begunje in Komunalo Radovljica potekajo redni pregledi celotnega okoliša krajevne skupnosti. Zadnji pregled je bil opravljen 22. maja. Glavne stvari, ki smo jih opazili in uvrstili na obstoječ seznam predvidenih aktivnosti so zapisane spodaj:

Begunje

 • Krpin: otroško igrišče sicer ni v lasti KS,  vendar se je ta odzvala prošnji TD za pomoč. Po inšpekcijskem pregledu bi morali igrišče zapreti, v kolikor se ga ne zavaruje. Vsa igrala morajo biti brezhibna, žičnica ni več varna. KS se je na ogledu skupaj s Komunalo odločila, da postavi ograjo in tako omogoči da igrišče ostane odprto. Dokler ne bo pripravljen sanacijski načrt in izvedena obnova je bila to edina možnost.
 • Športni park pri POŠ Begunje: v 14 dneh naj bi OR pripravila razpis za prenovo igrišča pri POŠ Begunje
 • Begunje 24 – postavitev dela ograje ob potoku
 • Begunje 82 – temelji na mostu so spodjedeni. Čakamo na projektno dokumentacijo sanacije potoka Blatnica. Poseg na mostu mora odobriti DRSV.
 • Dolina Draga: zaenkrat s strani OR še nimamo informacije o predvideni časovnici sanacije po poplavah, verjetno se bo le ta zavlekla v jesenski čas.
 • Rake so bile zaprte zaradi sanacije po poplavah v tovarni Elan.

Dvorska vas

 • Komunala Radovljica je poglobila kanal, kar je povzročilo, da se padavinska voda steka tudi na kmetijske površine. Prebivalec Dvorske vasi (R.S.) je izrazil skrb zaradi zastajanja vode in namočenosti travnikov, kar otežuje košnjo, dodatne težave pa povzroča slabo vreme. Kljub poglobljenemu kanalu intenzivne padavine še vedno povzročajo hiter porast vode, kar predstavlja dodatni izziv. Komunala bo situacijo poskušala urediti z vstavitvijo nove cevi in razdelitvijo odvodnjavanja na dva kraka, s čimer bo predvidoma razbremenila kanal.
 • Zapuščena kmetija pred klancem proti zgornjemu delu vasi posedanje ceste. Stopiti v stik z lastnikom glede sanacije dela ob cesti
 • Na občino Radovljica je bil poslan dopis v vezi omejitev hitrosti in postavitev označb

Poljče

 • Poljče 2: Mehansko čiščenje rešetke na potoku Blatnica
 • Seznanitev z idejno zasnovo celostne prometne ureditve naselja Poljče (participativni proračun 2023-2024)

Vsa naselja

 • Nekaj situacij na terenu je bilo predanih v obravnavo pristojni inšpekcijski službi.
 • Vse krajane in krajanke naprošamo, da upoštevajo predpisane odmike od cestnega roba
 • Vse krajane in krajanke naprošamo, da skrbijo za preglednost na cestah in vzdržujejo svoje žive meje in drevesa.

Kljub temu, da se zadeve po mnenju nekaterih premikajo prepočasi, opažamo napredek in izboljšave. Aktivno delamo na reševanju problematike v našem kraju in verjamemo, da bodo skupni napori prinesli pozitivne spremembe.

Za reševanje izzivov, s katerimi se srečujete v vašem kraju, se najprej obrnite na vašega predstavnika v svetu KS Begunje. Z njim delite svoje izzive, da bo lahko ustrezno ukrepal in skupaj s svetom KS Begunje poskušal najti ustrezno rešitev.

S spoštovanjem,
Krajevna skupnost Begunje

Skip to content